Voorwaarden Partner Programma

PARTNER VOORWAARDEN

Hieronder treft je de Partnervoorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als Partner, geeft je aan deze Partnervoorwaarden te accepteren.

Artikel 1- Definities
Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
Artikel 3 – Gebruik Artikel
Artikel 4 – Commissie Artikel
Artikel 5 – Betaling Artikel
Artikel 6 – Beëindiging Perfect Nutrition Supplements Partnerschap
Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Perfect Nutrition Supplements Partnerschap
Artikel 8 – Aansprakelijkheid Artikel
Artikel 9 – Diversen Artikel
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Perfect Nutrition Supplements: Perfect Nutrition Supplements gevestigd te (5061 XR) Oisterwijk, Kempenlandstraat 13. Opererend onder BTW nummer: NL002321647B20, Kamer van Koophandel Eindhoven 69947961
Perfect Nutrition Supplements site: www.perfectnutrition.shop
Partner: iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Perfect Nutrition Supplements Partnervoorwaarden heeft aanvaard en door Perfect Nutrition Supplements als Partner is geaccepteerd om Gebruikers via Links toegang te verschaffen tot de Perfect Nutrition Supplements site.
Cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst door de website (www.perfectnutrition.shop) die wordt bezocht door de Gebruiker, met daarin allerlei relevante persoonlijke informatie.
Cookietijd: Is de instelling van de cookie dat bepaalt gedurende welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Gebruiker (90 dagen).
First Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het eerste marketingkanaal via welke de Gebruiker zich toegang heeft verschaft tot de Perfect Nutrition Supplements site.
Artikelen: alle producten die worden aangeboden op de Perfect Nutrition Supplements site.
Kortingscode: De affiliate partner krijgt (op aanvraag) een kortingscode aan die hij/zij kan verspreiden onder zijn volgers. Voor elke keer dat de kortingscode gebruikt wordt, ontvangt de affiliate partner 7% wat kan oplopen tot 12% commissie op de netto aankoopprijs (min eventuele kortingscode) per bestelling.
De gebruikers van de kortingscode krijgen zelf 10% korting op de aankoopprijs van onze producten (ook producten in de sale). De kortingscodes zijn bedoeld voor herhaald gebruik.
Link: Een elektronische link naar de Perfect Nutrition Supplements site die de Partner via de site http://www.perfectnutrition.shop/partner-account/ heeft aangemaakt en via internet (in het bijzonder op de site van de Partner of in zijn/haar advertenties en/of e-mailberichten) openbaar maakt of openbaar doet maken. De affiliate partner ontvangt voor elke nieuwe gebruiker 20% wat kan oplopen tot 40% commissie op de netto aankoopprijs (min eventuele kortingscode) per bestelling.
Gebruiker: iedere Gebruiker van Internet die zich via een Link toegang verschaft tot de Perfect Nutrition Supplements site en zodoende één of meer Artikelen koopt van Perfect Nutrition Supplements.
Content: (een deel van) het aanbod van Artikelen op de Perfect Nutrition Supplements site, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, dat Perfect Nutrition Supplements ten behoeve van het Partnerprogramma ter beschikking stelt via de site http://www.perfectnutrition.shop/partner-account/

ARTIKEL 2 – AANMELDING EN ACCEPTATIE

2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een site op Internet beschikt kan zich aanmelden als Perfect Nutrition Supplements Partner via http://www.perfectnutrition.shop/partner-worden/
2.2. Aanmelding als Perfect Nutrition Supplements Partner houdt in dat je de Partnervoorwaarden aanvaardt en deze zult respecteren.
2.3. Om als Partner te worden ingeschreven dient u: a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen; b. te bevestigen dat je de partnervoorwaarden heeft aanvaard door de Akkoord-button aan te klikken; c. als Partner te zijn geaccepteerd door Perfect Nutrition Supplements.
2.4. Perfect Nutrition Supplements informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Partnervoorwaarden is bevestigd of Perfect Nutrition Supplements je als Partner accepteert.
2.5. Perfect Nutrition Supplements kan een aanmelding om haar moverende redenen weigeren, zonder opgave van redenen.

ARTIKEL 3 – GEBRUIK

3.1. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen niet door de Partner, maar door Perfect Nutrition Supplements worden verkocht.
3.2. De Partner is gerechtigd om de naam Perfect Nutrition Supplements en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van Perfect Nutrition Supplements uitsluitend ten behoeve van het Perfect Nutrition Supplements Partnerprogramma te gebruiken op de door Perfect Nutrition Supplements van tijd tot tijd aan te geven wijze. De Partner zal daarbij alle aanwijzingen van Perfect Nutrition Supplements steeds opvolgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor Perfect Nutrition Supplements zal kunnen zijn.
3.3. Het is de Partner niet toegestaan de naam Perfect Nutrition Supplements en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Perfect Nutrition Supplements of daarmee overeenstemmende tekens op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s binnen zoekmachines.
3.4. De Partner is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de bron en/of licentie te vermelden van de auteur.
3.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3, zal de Partner de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Perfect Nutrition Supplements en derden respecteren.
3.6. De Partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het Perfect Nutrition Supplements Partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
3.7. De prijzen van de Artikelen op de Perfect Nutrition Supplements site kunnen regelmatig wijzigen. De Partner draagt de verantwoordelijkheid voor dat de prijzen van de Artikelen die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld in overeenstemming zijn met de prijzen zoals van tijd tot tijd vermeld op de Perfect Nutrition Supplements site. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet juist vermelden van de prijzen van de Artikelen zullen worden verhaald op de Partner.
3.8. De Partner zal zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor Perfect Nutrition Supplements en/of de Partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.9. Het is onder meer niet toegestaan dat (door) de inhoud van de site van de Partner of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de Partner een Link heeft opgenomen: a. een pornografisch of gewelddadig karakter heeft; b. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging; c. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst; d. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Perfect Nutrition Supplements; e. auteursrechten, merkrechten of andere rechten van Perfect Nutrition Supplements of enige derde worden geschonden.
3.10. De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Perfect Nutrition Supplements terzake van de installatie en het gebruik van de Link alsmede terzake van de Content.
3.11. Indien de Perfect Nutrition Supplements site hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Link, is Perfect Nutrition Supplements gerechtigd om de Link te blokkeren.
3.12. Het is de partner niet toegestaan om: a. te proberen bezoek richting de Perfect Nutrition Supplements site op enige wijze te onderscheppen (Inclusief via software welke door de Gebruiker bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen. b. De Perfect Nutrition Supplements site te tonen op de eigen site door middel van een iFrame. c. Zonder schriftelijk toestemming van Perfect Nutrition Supplements advertentieprogramma’s binnen zoekmachines in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de site (http://www.perfectnutrition.shop) te sturen.

ARTIKEL 4 – COMMISSIE

4.1. Perfect Nutrition Supplements meet de verkopen van alle Artikelen door de Gebruiker met behulp van een Cookie. De cookie heeft een Cookietijd van 90 dagen.
4.2. De partner kan aanspraak maken op commissie terzake van alle Artikelen die een Gebruiker heeft gekocht bij Perfect Nutrition Supplements direct na klikken op de Link of binnen de gestelde cookie tijd, waarbij het first cookie counts principe geldt en de Gebruiker aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artekelen jegens Perfect Nutrition Supplements heeft voldaan
4.3. Indien de Gebruiker de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en dient de Perfect Nutrition Supplements Partner reeds ontvangen commissie terzake aan Perfect Nutrition Supplements terug te betalen.
4.4. De commissie wordt berekend over de netto verkoopwaarde per product per maand. Het staffelmodel kunt je vinden in op de website http://www.perfectnutrition.shop/partner-commissie/
4.5. De registratie van de vertoningen, kliks en verkopen via de site http://www.perfectnutrition.shop/partner-account/ is bindend voor Perfect Nutrition Supplements en de Partner.

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1. Betaling van de commissie door Perfect Nutrition Supplements aan de Partner zal binnen 15 werkdagen op verzoek van Partner plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven op het aanmeldingsformulier. Een verzoek kan worden ingediend nadat er € 50,00 (vijftig euro) of meer is gerealiseerd. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Perfect Nutrition Supplements, zijn voor rekening van de Partner en worden in mindering gebracht van de te vergoede commissie.
5.2. Perfect Nutrition Supplements is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Perfect Nutrition Supplements uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.

ARTIKEL 6 – BEËINDIGING PERFECT NUTRITION SUPPLEMENTS PARTNERSCHAP

6.1. Perfect Nutrition Supplements is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het Partnerschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.2. Onverminderd haar overige rechten is Perfect Nutrition Supplements onder meer gerechtigd om het Partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval: a. de Partner tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Partnervoorwaarden handelt; b. de site van de Partner naar oordeel van Perfect Nutrition Supplements in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn; c. Perfect Nutrition Supplements hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden; d. de Partner in het kader van het Partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Perfect Nutrition Supplements en/of derden, zoals leveranciers, fabrikanten, laboratoria.
6.3. Het Partnerschap eindigt direct en automatisch in geval: a. de Partner de Link heeft verbroken; b. het Partnerprogramma is stopgezet.

ARTIKEL 7 – GEVOLGEN BEËINDIGING PERFECT NUTRITION SUPPLEMETS PARTNERSCHAP

7.1. Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd: a. worden de Link(s) verbroken; b. is Perfect Nutrition Supplements gerechtigd om de toegang van de Partner tot http://www.perfectnutrition.shop/partner-account/ te blokkeren; c. kan de Partner, onverminderd het bepaalde artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie; d. zal de Partner de Content van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen; e. is de Partner niet langer gerechtigd om de naam Perfect Nutrition Supplements en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van Perfect Nutrition Supplements in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.2 te gebruiken.
7.2. Uitsluitend in geval het Partnerschap is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.3, zal de Partner aanspraak kunnen maken op betaling van commissie terzake van verkopen die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 50,00, zegge: vijftig euro bedraagt).
7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 8, zullen Perfect Nutrition Supplements en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het Partnerschap en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link is opgenomen. De Partner vrijwaart Perfect Nutrition Supplements voor alle aanspraken dienaangaande.
8.2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Perfect Nutrition Supplements, is Perfect Nutrition Supplements niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de Partner in verband met deelname aan het Partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Perfect Nutrition Supplements site, technische storingen, etc.
8.3. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Perfect Nutrition Supplements terzake van alle aanspraken dienaangaande.

ARTIKEL 9 – DIVERSEN

9.1. De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Perfect Nutrition Supplements en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Perfect Nutrition Supplements.
9.2. De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Perfect Nutrition Supplements hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.3. Perfect Nutrition Supplements is te allen tijde gerechtigd om de Partnervoorwaarden te veranderen. De Partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Partnervoorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het Partnerschap te beëindigen. Indien de Partner niet tot beëindiging van het Partnerschap overgaat, wordt de Perfect Nutrition Supplements Partner geacht de gewijzigde Partnervoorwaarden te hebben aanvaard.
9.4. Indien enige bepaling van deze Partnervoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1. De Partnervoorwaarden en het Partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Perfect Nutrition Supplements

Wij gaan voor perfectie, jij toch ook?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

    (Wij delen jouw gegevens nooit met anderen en zullen deze nooit verkopen)