Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PERFECT NUTRITION SUPPLEMENTS

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Perfect Nutrition Supplements gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 69947961.

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 – Aanbiedingen
Artikel 3 – Overeenkomsten
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Betalingen
Artikel 6 – Klarna, koop nu en betaal later (Nederland)
Artikel 7 – Klarna, koop nu en betaal later (België)
Atrikel 8 – Afkoelingsperiode, annulering en retouren
Artikel 9 – Levertijd, levering en risico
Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 11 – Garantie/reclame
Artikel 12 – Keuring
Artikel 13 – Niet-nakoming/ontbinding/opschorting
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Persoonsgegevens
Artikel 18 – Partiele nietigheid
Artikel 19 – Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechten

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Perfect Nutrition Supplements;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Perfect Nutrition Supplements en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Perfect Nutrition Supplements.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Perfect Nutrition Supplements niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Perfect Nutrition Supplements is bevestigd.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Perfect Nutrition Supplements desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Perfect Nutrition Supplements niet.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Perfect Nutrition Supplements de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Perfect Nutrition Supplements en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
3.3. Wederpartij en Perfect Nutrition Supplements komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.4. Er is geen bestelminimum, wij rekenen een bijdrage van €4,95 in de verzendkosten binnen Nederland en €7,95 voor België en Duitsland.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Perfect Nutrition Supplements zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Perfect Nutrition Supplements gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

ARTIKEL 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen zeven dagen na factuurdatum. De verzendingsprocedure zal in gang worden gezet, na ontvangst van de factuurbetaling.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Perfect Nutrition Supplements alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door Perfect Nutrition Supplements gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op de website van Klarna beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.
6.7. Omgaan met onze rechten. Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.

ARTIKEL 6. KLARNA, KOOP NU EN BETAAL LATER (NEDERLAND)

6.1. Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je goederen, tickets of diensten koopt en waarvoor je Betaal later als betaalmethode kiest.
6.2. Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 30 dagen na de verzending van je goederen of tickets te betalen/ na de datum waarop de dienst of de digitale inhoud beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna zal je een betalingsopdracht sturen zodat je direct aan Klarna kan betalen. Voor de contactgegevens en meer informatie over Klarna kan je klarna.com bezoeken.
6.3. Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen. Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop. Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.
6.4. Kosten en (te) late betaling. Perfect Nutrition Supplements rekent € 1,95 voor het gebruik van Betaal later bovenop het order bedrag.
6.5. Als Klarna niet de volledige betaling heeft ontvangen op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld, moet je aanmaningskosten betalen in overeenstemming met onderstaande tabel. Tussen iedere herinnering zit minimaal 10 dagen.

Van Tot Eerste herinnering Tweede herinnering Derde herinnering
€ 0 € 4.99 € 0 € 2.00 € 4.00
€ 5.00 € 9.99 € 0 € 3.00 € 5.00
€ 10.00 € 19.99 € 0 € 4.00 € 6.00
€ 20.00 € 49.99 € 0 € 5.00 € 7.00
€ 50.00 € 99.99 € 0 € 7.00 € 10.00
€ 100.00 € 499.99 € 0 € 10.00 € 13.00
€ 500.00
€ 0 € 13.00 € 17.00

6.6. Indien Klarna na de derde herinnering de totale betaling niet heeft ontvangen, wordt de factuur overgedragen aan onze incassopartner. In dit geval is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een rente van 12% per jaar of de wettelijke rentevoet voor een te late betaling in handelstransacties verschuldigd. Bovendien heeft Klarna of de incassopartner bij het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de betaling van de schuld op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, recht op een vastgestelde schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van 40 euro per factuur. Deze forfaitaire schadevergoeding komt boven de hierboven vermelde herinneringskosten. De rente alsook de schadevergoeding zijn te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
6.7. Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna. Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen, waarbij soms een kredietcontrole wordt uitgevoerd. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kan vinden in onze Privacyverklaring. De Privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze Verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de Privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kan indienen bij een autoriteit.
6.7. U mag geen rechten of plichten die u onder deze voorwaarden hebt, overdragen of toewijzen. Voor zover, al dan niet toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij deze voorwaarden of enig recht of verplichting onder deze voorwaarden op elk moment overdragen of toewijzen, onder de voorwaarde dat een dergelijke overdracht of toewijzing uw rechten en plichten onder deze voorwaarden niet ten nadele van u wijzigen.

Deze informatie downloaden.

ARTIKEL 7. KLARNA, KOOP NU EN BETAAL LATER (BELGIË)

7.1. Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest.
7.2. Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 30 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.
7.3. Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen! Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop. Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.
7.4. Kosten en (te) late betaling. Perfect Nutrition Supplements rekent € 1,95 voor het gebruik van Betaal later bovenop het order bedrag. Deze kosten zullen nooit hoger dan  zijn. Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna  € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.
7.5. Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna. Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.
7.6. Omgaan met onze rechten. Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.

Deze informatie downloaden.

ARTIKEL 8. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN

8.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 30 dagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 30 dagen terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.
8.1A. Wilt U gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via info@perfectnutrition.shop, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan.
8.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken en passen maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
8.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Perfect Nutrition Supplements worden aangeboden, dan draagt Perfect Nutrition Supplements zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
8.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Perfect Nutrition Supplements ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Perfect Nutrition Supplements ten gevolge van de annulering geleden schade.

ARTIKEL 9. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

9.1. In beginsel streeft Perfect Nutrition Supplements ernaar om bestellingen die voor 23.00 uur op een werkdag en zondag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
9.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor.
9.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
9.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

 • er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Perfect Nutrition Supplements kan worden toegerekend;
 • wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Perfect Nutrition Supplements tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 • wederpartij Perfect Nutrition Supplements niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.

9.5. Wederpartij dient de bij Perfect Nutrition Supplements gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Perfect Nutrition Supplements opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Perfect Nutrition Supplements zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Perfect Nutrition Supplements op schadevergoeding.
9.6. Ingeval een bestelling niet uitgeleverd kan worden door schuld van de klant (verkeerde adres/ verkeerde naam/ niet afgehaald op locatie) dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van zes euro en vijfennegentig eurocent.

ARTIKEL 10. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

10.1. Perfect Nutrition Supplements zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2. Perfect Nutrition Supplements is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Perfect Nutrition Supplements.
10.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Perfect Nutrition Supplements aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Perfect Nutrition Supplements worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Perfect Nutrition Supplements zijn verstrekt, heeft Perfect Nutrition Supplements het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 11. GARANTIE/RECLAME

11.1. Perfect Nutrition Supplements garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
11.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Perfect Nutrition Supplements in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij.
11.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
11.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
11.5. Reclame is niet mogelijk indien:

 • de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
 • de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Perfect Nutrition Supplements op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
 • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Perfect Nutrition Supplements;
 • wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Perfect Nutrition Supplements (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

11.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Perfect Nutrition Supplements gegrond wordt bevonden, zal Perfect Nutrition Supplements te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
11.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
11.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 12. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Perfect Nutrition Supplements gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Perfect Nutrition Supplements vastgesteld.

ARTIKEL 13. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

13.1. Perfect Nutrition Supplements is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

 • wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
 • wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
 • op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

13.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Perfect Nutrition Supplements passende zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Perfect Nutrition Supplements is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Perfect Nutrition Supplements of leidinggevende ondergeschikten.
15.2. Perfect Nutrition Supplements evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
15.3. Perfect Nutrition Supplements aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
15.4. Wederpartij dient Perfect Nutrition Supplements altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

16.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Perfect Nutrition Supplements, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Perfect Nutrition Supplements kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Perfect Nutrition Supplements ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
16.2. Overmacht geeft Perfect Nutrition Supplements het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

ARTIKEL 17. PERSOONSGEGEVES

Perfect Nutrition Supplements zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

ARTIKEL 18. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

19.1. De vestigingsplaats van Perfect Nutrition Supplements is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Perfect Nutrition Supplements moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Perfect Nutrition Supplements is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Perfect Nutrition Supplements gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  (Wij delen jouw gegevens nooit met anderen en zullen deze nooit verkopen)

  Perfect Nutrition Supplements

  Wij gaan voor perfectie, jij toch ook?